Sunday, August 21, 2016

හයිකු කවි - 3 (හයිකු කවියේ නීති)ඔන් හෙවත් මාත්‍රා

මෙයින් සාකච්ඡා කෙරෙන්නෙ හයිකු කවියේ දෙවැනි නීතිය පිළිබඳවයි. ඒ කවියේ මාත්‍රා ගණනයි. මෙය හයිකු කවි පිළිබඳ නීති වලින් වඩාත්ම ප්රසිද්ධ නීතියයි.

මාත්‍රාවක් යනු වචනයක් උච්ඡාරනය කරන විට ඇති වන ශබ්ධයකි. මෙය ජපන් බසින් "ඔන්" යන නමින් හැඳින්වේ.

උදාහරණයකට, "රත්නපුර" යන වචනයේ මාත්‍රා 5 කි. ඒ "ර.ත්.න.පු.ර" ලෙසිනි. හල් අකුරක් ද මාත්‍රාවක් ලෙස සැලකේ.

දීර්ඝ අක්ෂරයක් මාත්‍රා දෙකක් ලෙස සැලකිය යුතුය. උදාහරණයකට "කුරුණෑගල" යන වචනයේ මාත්‍රා 6 කි. ඒ "කු.රු.ණෑ(2).ග.ල" ලෙසිනි.

හයිකුවක ආකෘතිය


හයිකුවක් හැම විටම පද තුනකින් සමන්විත වේ. ඒ ඒ පදයට තිබිය යුතු මාත්‍රා ගණන නියම කොට ඇත.

පළමු පදය - ඔන් 5 යි
දෙවන පදය - ඔන් 7 යි
තෙවන පදය - ඔන් 5 යි

ජපන් හිරගනා හෝඩියෙන් අකුරු ලිවීමේදී හැම විටම එක් මාත්‍රාවකට එක අකුරක් බැගින් යෙදෙන නිසා ජපන් බසින් හයිකු ලිවීමේදී මාත්‍රා ගණන් කිරීම ඉතා පහසු වේ.

සැලකිය යුතු වැදගත් කරුණක් වන්නේ කලාතුරකින් මේ ඔන් 5-7-5 ආකෘතිය වෙනස් කොට 6-7-5 හෝ 5-7-6 ලෙස ලියන අවස්ථා ද ඇති බවයි. නමුත් මාත්‍රා ගණන බොහෝ වැඩි වන ලෙස හයිකු ලිවීම නොකළ යුතුය.

පළමු පදය සහ තෙවන පදයට වඩා දෙවෙනි පදයේ මාත්‍රා ගණන වැඩි වුවත්, හයිකුව හඬ නගා කියැවීමේදී පද තුනටම වැය කළ යුත්තේ සමාන කාලයකි. එබැවින් දෙවෙනි පදය කියවීමේදී අනෙක් පද දෙකට වඩා තරමක් ඉක්මනින් කියැවිය යුතුය.

උදාහරණයකට මත්සුවෝ බාෂෝ ගේ "පැරණි පොකුණ" හයිකුව ගමු.

ෆුරුයිකෙ යා
කවසු තොබිකොමු
මිසු නො ඔතෝ

පළමු පදය - ඔන් 5 යි ( ෆු.රු.යි.කෙ.යා )
දෙවන පදය - ඔන් 7 යි ( ක.වා.සු.තො.බි.කො.මු )
තෙවන පදය - ඔන් 5 යි (මි.සු.නො.ඔ.තෝ)

(මෙහි "යා", "වා" සහ "තෝ" සඳහා මාත්‍රා දෙක බැගින් යොදා නැත්තේ, ඒවා ලිවීමේදී දීර්ඝ අක්ෂර ලෙස ලියුවද, ජපන් බසින් උච්චාරනයේදී කෙටි අක්ෂර ලෙස උච්චාරනය කරන බැවිනි. ජපන් බසේ දීර්ඝ අක්ෂර යෙදෙන්නේ කලාතුරකිනි).සිංහල හයිකුවක මාත්‍රා

සාමාන්යයෙන් ජපන් වචන සිංහල වචන වලට වඩා තරමක් කෙටි වේ. මාත්‍රා දෙකේ සහ තුනේ වචන සිංහලයේ යෙදෙන්නේ කලාතුරකින් වුවද ජපන් බසේ ඒවා ඉතාමත් බහුලව යෙදේ. ඒ නිසා ජපන් බසින් කතා කිරීමේදී අඩු මාත්‍රා ගණනකින් වැඩි අදහස් ප්රමානයක් ඉදිරිපත් කළ හැක.

මේ නිසා සිංහලෙන් හයිකු ලිවීමේදී 5-7-5 ආකෘතිය අනුව යාම අපහසු වනවා සේම, භාෂාමය අතින් සාවද්‍යය​ වේ.

මගේ අත්දැකීම අනුව සිංහලෙන් හයිකු ලිවීමේදී 6-8-6 හෝ 6-7-6 හෝ 6-6-6 වැනි ආකෘතියක් යොදා ගැනීම වඩා සුදුසු වේ.

මත්සුවෝ බාෂෝ ගේ "පැරණි පොකුණේ" පහත සිංහල පරිවර්තනය බලමු.

පැරණි පොකුණ;
ගෙඹි පිනුමක්
වතුරේ හඬ

පළමු පදය - මාත්‍රා 6 යි ( පැ.ර.ණි.පො.කු.ණ )
දෙවන පදය - මාත්‍රා 6 යි (ගෙ.ඹි.පි.නු.ම.ක් )
තෙවන පදය - මාත්‍රා 6 යි ( ව.තු.රේ(2).හ.ඬ )

ඉංග්රීසි හයිකුවක මාත්රා


ඉංග්රීසි බසේ "මාත්‍රා" යන සංකල්පය වෙනුවට යෙදෙන්නේ syllable සංකල්පයයි. syllable එකක් යනු පණකුරකි (vowel).

උදාහරණයකට Japan යන වචනයේ මාත්‍රා 4 ක් ( ජැ.පෑ(2).න් ) තිබුනද, syllable ඇත්තේ 2 (a.a) ක් පමණකි.

එම නිසා syllable 5-7-5 ආකෘතියට ඉංග්රීසි හයිකු ලියුවොත්, ඉතා දීර්ඝ පද යොදා ගැනීමට සිදුවෙන අතර එය හයිකුවේ මූලික පරමාර්ථයට හානි කරය.

එම නිසා බොහෝ ඉංග්රීසි කවියෝ හයිකු ලිවීමේදී 4-5-4 ආකෘතියක් යොදා ගනිති.

මගේ අදහස නම් syllable සංකල්පය සම්පූර්නයෙන්ම ඉවත ලා මාත්‍රා සංකල්පය යොදා ගැනීම වඩා උචිත බවයි.

උදාහරණයකට මත්සුවෝ බාෂෝ ගේ "පැරණි පොකුණේ" පහත ඉංග්රීසි පරිවර්තනය බලමු.

Old pond;
A frog jumps in
Sound of water

පළමු පදය - මාත්‍රා 5 යි (o(2).ld.po.nd)
දෙවන පදය - මාත්‍රා 8 යි (a.fro.g.ju.mp.s.i.n)
තෙවන පදය - මාත්‍රා 8 යි (so.u.nd.o.f.wa(2).te) - r is silent

(සැලකිය යුතු කරුණක් වන්නේ ඉංග්රීසි මාත්‍රා ගණන් කිරීමේදී එක ළඟ හල් අකුරු දෙකක් යෙදෙන අවස්ථා වල එය එක මාත්‍රාවක් ලෙස සැලකිය යුතු වීමයි).අවසාන වශයෙන් සාරාංශ ගත කිරීමේදී, ජපන් හයිකු ලිවීමේදී 5-7-5 ආකෘතිය ස්ථාපිත සම්ප්රදායක් වන අතර, ඉංග්රීසි හෝ සිංහල හයිකු පිළිබඳ එවන් ස්ථාපිත සම්ප්රදායක් නැත. බොහෝ කවියන් තම අත්දැකීම අනුව සුදුසු යැයි හැඟෙන ආකෘති භාවිතා කරති.

කෙසේ නමුත් සිහි තබා ගත යුතු වැදගත්ම කරුණ වන්නේ ආකෘතිය කුමක් වුවත් එය හයිකුවේ ජීව ගුණය සහ මූලික පරමාර්ථය හානි නොකළ යුතු බවයි.

හයිකු කවි - 2 (හයිකු කවියේ නීති)


කිගෝ හෙවත් සෘතු වදන

හයිකු කවියේ නීති තුනක් ගැන කලින් කියැවිනි. එම නීති තුනෙන් කිගෝ හෙවත් සෘතු වදන ගැන සවිස්තරාත්මකව බලමු.

හයිකු කවියකට හැමවිටම පාදක වන්නේ එක් තනි සිද්ධියකි. එම සිද්ධිය සිදුවන කාලය ගැන ඉඟියක් ලබා දීම සෘතු වදනේ අරමුණයි.

උදාහරණයකට මත්සුවෝ බාෂෝ විසින් රචිත පැරණි පොකුන ගනිමු.

ෆුරුයිකෙ යා
කවාසු තොබිකොමු
මිසු නො ඔතෝ

පැරණි පොකුන;
ගෙඹි පිනුමක්
වතුරේ හඬ

Old pond;
A frog jumps in
Sound of water


මෙහිදී ගෙම්බා (කවාසු) යන වචනයෙන් වසන්ත කාලය ඇඟවේ. ජපානයේ ගෙම්බන් දැකිය හැකි වන්නේ වසන්ත කාලයටය. එබැවින් ගෙම්බා ගැන කියැවුනු සැනින් හයිකුවට අදාල සිද්ධිය සිදු වන්නේ වසන්ත කාලයේ බව කියැවේ.

සෘතු පිළිබඳ ජපන් සංස්කෘතියේ සංකල්පය වෙනත් සංස්කෘතීන්ට වඩා ඉතා ප්‍රභලය. ඔවුන් ගේ සංස්කෘතික උත්සව පමණක් නොව එදිනෙදා ජීවිතයේ බොහෝ දේ සෘතු සමඟ තදින් බැඳී පවතී. අවුරුද්ද පුරාවටම බොහෝ දුරට සමාන කාලගුණයක් අත් විඳින අපිට පමණක් නොව ජපානයට සමාන සෘතු වෙනසක් අත් විඳින බටහිර රටවල පුද්ගලයන්ටද මෙය තේරුම් ගැනීම තරමක් අපහසුය.

ජපානයේ ප්‍රධාන සෘතු හතරකි

1. හරු හෙවත් වසන්ත (spring) - පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල්
2. නත්සු හෙවත් ගිම්හාන (summer) - මැයි, ජූනි, ජූලි
3. අකි හෙවත් වස්සාන (autumn) - අගෝස්තු, සැම්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්
4. ෆුයු හෙවත් ශීත (winter) - නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්, ජනවාරිමේ සෑම ප්‍රධාන සෘතුවක්ම මුල මැද අග ලෙස කොටස් තුනකට බෙදා ඇත. ඒ අනුව වසරේ සෑම මාසයක්ම වෙනම සෘතුවක් ලෙස ජපන් ජාතිකයෝ සලකති. උදාහරණයකට අප්‍රේල් යනු වසන්තයේ අගයි. ජූනි යනු ගිම්හානයේ මැදයි. අගෝස්තු යනු වස්සානයේ මුලයි.

මේ හැම සෘතුවක්ම සහ උප-සෘතුවක්ම අඟවන කිගෝ වචන ජපන් සාහිත්‍යයේ අර්ථ දක්වා ඇත. ඒ වචන අඩංගු දීර්ඝ ලැයිස්තුවක් ජපන් කවියෝ භාවිතා කරති. එය හැඳින් වෙන්නේ "සයිජිකි" නමිනි.

කිගෝ හෙවත් සෘතු වදනේ වැදගත් කම ඇත්තේ හයිකුවට පාදකවන හයිකු මොහොත පිළිබඳ සිතුවිල්ල පාඨකයාට සන්නිවේදනය කිරීමේදීය. එකම සිද්ධියක් ගිම්හාන කාලයේ සිදුවන විට දැනෙන හැඟීම ශීත කාලයේ සිදුවන විට දැනෙන හැඟීමෙන් වෙනස් වේ.

නිවැරදි කිගෝව භාවිතා කිරීම මඟින් හයිකුවට අදාල සිදුවීම සිදුවන සෘතුව, මාසය පමණක් නොව සමහර විට දිනය පවා ඇඟවීමට හයිකු කවියෙකුට හැක.

සිංහල සංස්කෘතියේ එන සෘතු වදන්

ජපන් සංස්කෘතියේ තරම් ප්‍රභල නොවුවද සිංහල සංස්කෘතියේද සෘතු වදන් දැකිය හැක.

උදාහරණ :
එරබදු මල් - අප්‍රේල් මාසය
මැයි මල් - මැයි මාසය
බිනර මල් - සැප්තැම්බර් මාසය
අකුණු - අප්‍රේල් මාසය
කොහා - අප්‍රේල් මාසය
සරුංගල් - දෙසැම්බර් මාසය

හයිකු කවි - 1 (හැඳින්වීම​)


හයිකු යනු ජපන් පද්‍යය සම්ප්‍රදායකි. එය ඊටම සුවිශේෂී වූ නීති රීති කීපයකින් හයිකු කවි නිර්වචනය වී තිබේ.

හයිකුවක ප්‍රධාන ලක්‍ෂනය වන්නේ එහි කෙටි බවයි. හයිකුවක් වචන කීපයකට සීමා වේ.

හයිකු කවියේ ඉතිහාසය.

කවි ගණනාවකින් සමන්විත ජපන් කවි පන්තියක් හැඳින්වෙන්නේ "රෙංගා" හෝ "රෙංකු" යන නමිනි. රෙංකු කවි පන්තියක පළමු කවිය හැඳින්වුනේ "හොක්කු" යන නමිනි. "හොක්කු" යන ජපන් වචනයේ තේරුම "පළමු කවිය" යනුයි. හයිකුවේ අද ඇති නීති රීති බොහොමයක් හොක්කු කවියට ද අදාල විය.

දහ හත්වන සියවසේ ජපන් කවියෝ හොක්කු කවි, කවි පන්තියක පළමු කවිය වෙනුවට තනි නිර්මාන වශයෙන් යොදා ගැනීමට පටන් ගත්හ.

මේ තනි හොක්කු හැඳින්වුනේ "හයිකු" නමිනි.

හයිකු බිහි කිරීමේ පුරෝගාමී මෙහෙයක් ඉටු කළේ "මත්සුවෝ බාෂෝ" විසිනි. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් හයිකු කවියේ පියා සහ එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ විශිෂ්ඨතම හයිකු කවියා ලෙස සැලකේ.

මත්සුවෝ බාෂෝ

හයිකුවක නීති - රීති

හයිකුවක ප්‍රධාන නීති තුනකි.

1. කිරෙජි (කැපුම් පදය)

හයිකු කවියක වැදගත්ම නීතිය මෙයයි. හයිකු කවියක් සැමවිටම අදහස් (හෝ රූප) දෙකකින් සමන්විත වේ. මේ අදහස් දෙක වෙන් කිරීමට "කිරෙජි" නමින් හඳුන්වන කෙටි වචනයක් යොදා ගැනේ. හයිකුවේ ආකෘතිය සහ එහි ශබ්ධ රසය රඳා පවතින්නේ කිරෙජි මතය.

2. ඔන් (මාත්‍රා)

හයිකුවක් සැම විටම පද තුනකින් සමන්විතය. මේ පද තුනේ මාත්‍රා ගණන 5-7-5 ලෙස තිබිය යුතුය.

3. කිගෝ (සෘතු වදන)

හයිකුවේ පාදක සිද්ධිය ඇති වන සෘතුව ඇඟවීම සඳහා වචනයක් හයිකුවේ අන්තර්ගත විය යුතුය. මේ වචනය කිගෝ ලෙස හැඳින්වේ. හයිකු වල යෙදීම සඳහා භාවිතා කරන කිගෝ වචන අඩංගු ලැයිස්තුවක් ජපන් කවියන් භාවිතා කරන අතර එය "සයිජිකි" ලෙස හැඳින්වේ.

මේ නීති අකුරටම පිළිපදින හයිකු "තෙයිකෙයි" හෙවත් "ස්ථාපිත ආර" හයිකු ලෙසත්, අවශ්‍යය ආකාරයට නීති වෙනස් කොට භාවිතා කරන හයිකු "ජියුරිත්සු" හෙවත් "නිදහස් ආර" හයිකු ලෙසත් හැඳින්වේ.

"හයිකු මොහොත"

ස්ථාපිත ආර වුවත්, නිදහස් ආර වුවත් හයිකුවක අනිවාර්‍යයෙන් තිබිය යුතු ලක්‍ෂනය වන්නේ "හයිකු මොහොත" යි.

හයිකුවකට පාදක වන්නේ යම් කිසි එක මොහොතක හෙවත් ක්‍ෂනයක සිදුවන සිදුවීමක් සහ ඒ අනුව ඇතිවන චිත්ත සංඥාවකි. හයිකුවක යටි පෙළක්, සැඟවුනු අරුතක්, සමාජයට දෙන පණිවිඩයක් හෝ උත්ප්‍රාසයක් නැත. යම්කිසි සිදුවීමක් දකින කවියා ඒ අනුව ඇතිවන චිත්ත සංඥාව කවියට නගයි.

හයිකුවේ විශිෂ්ඨත්වය ඇත්තේ හයිකු මොහොතේය.

එක් මොහොතක සිදුවන සිදුවීමක් අරමුණු කරන හයිකු සෙන් බෞද්ධ සම්‍ප්‍රදායේ බිහි වූවකි. හැම විටම එක මොහොතක් කෙරෙහි සිත අරමුණු කරවීමට පොළඹවන හයිකුව භාවනාවකි.

මත්සුවෝ බාෂෝ ගේ "පැරණි පොකුණ"

මත්සුවෝ බාෂෝ විසින් රචිත "පැරණි පොකුණ" නම් හයිකුව මේ නීති රීති සියල්ලම අකුරටම පිළිපදින ලද විශිෂ්ඨ හයිකුවකි. හයිකු පිළිබඳ ඉගෙන ගැනීමට අධ්‍යයනය කිරීමට කදිම හයිකුවකි, පැරණි පොකුණ.
අත් අකුරු බාෂෝ ගේ ය​
ෆුරුයිකෙ යා
කවාසු තොබිකොමු
මිසු නො ඔතෝ

පැරණි පොකුන;
ගෙඹි පිනුමක්
වතුරේ හඬ

Old pond;
A frog jumps in
Sound of water

සිතේ මවා ගන්න, පැරණි, පෙඳ පාසි ගැවසුනු නිසල පොකුණක්. දැන් එක විටම ගෙම්බෙක් පොකුණට පනී. ජලය කැළඹී හඬක් නිකුත් කරයි. 

එපමනකි. ඊට වඩා දෙයක් හයිකුවේ නැත.

Saturday, August 20, 2016

යකඩ සහෝදරයා - ස්ටාලින් 2


සෝවියට් දේශයට එල්ල වූ විදෙස් ආක්‍රමනය​1917 දී බොල්‍.ෂෙවික් වරු රුසියාවේ බලයට පැමිණ නොබෝ කලකින් පැරණි සාර් පාලනයේ හිතවාදීන් සහ වෙනත් බොල්.ෂෙවික් විරෝධීන් විසින් ඇති කළ දැවැන්ත කැරැල්ලකට මුහුණ දීමට ඔවුන්ට සිදුවිය​.

මෙම කැරැල්ල සිවිල් යුද්ධයක් දක්වා වර්ධනය වූ අතර​, බොල්.ෂෙවික් වාදී රතු හමුදාව සහ බොල්‍.ෂෙවික් විරෝධී සුදු හමුදා අතර දරුණු යුද්ධයක් ඇති විය​.

රතු හමුදාව සහ සුදු හමුදාව සටන් වදින අයුරු නිරූපනය කරන සිතුවමක්

 එහිදී රුසියාවේ සිටි චෙක් සහ ස්ලොවැක් ජාතිකයන් ගෙන් සමන්විත හමුදාවක් වූ "චෙකොස්ලොවැකියානු ලීජනය​" සම්බන්ධ සිදුවීම් මාලාවක් දඩමීමා කරගත් බටහිර  රටවල් රැසක් සුදු හමුදාවන්ට සහයෝගය දක්වමින් සෝවියට් දේශය ආක්‍රමනය කරන ලදී.

ව්ලැඩිවොස්ටොක් නගරය අත්පත් කරගත් ඇමරිකන්, ජපන් සහ ප්‍රංශ හමුදා
මෙහිදී ඇමරිකාව (සෙබළු 11,000), ජපානය (සෙබළු 70,000), බ්‍රිතාන්‍යය (සෙබළු 30,000), ග්‍රීසිය (සෙබළු 23,000) ඉතාලිය (සෙබළු 2,500), චීනය​, ප්‍රංශය​, ඕස්ට්‍රේලියාව​, කැනඩාව ඇතුළු රටවල් රැසක් හමුදාව සහ ආයුධ ලබා දීමෙන් සුදු හමුදාවන්ට විශාල සහයක් ලබා දුන්හ​. ඔවුන් ගේ අරමුණ වූයේ ළදරු සමාජවාදී රාජ්‍යය විනාශ කර දැමීමත්, සෝවියට් දේශයට අයත් භූමිය කොල්ලකෑමත් ය​.

විශාල මිනිස් ජීවිත හානියකින්, ධන හානියකින් සහ ඉමහත් පරිශ්‍රමයකින් පසු සුදු හමුදා සහ ඔවුන් ගේ විදෙස් ආධාරකරුවන් පරදවා බලය තහවුරු කරගැනීමට බොල්.ෂෙවික් වරු සමත් වූහ​.

මෙම සිද්ධිය සෝවියට් දේශය විසින් බටහිර රටවල් කෙරෙහි දැක්වූ ආකල්පය හැඩ ගැස්වීමේ දී ඉමහත් බලපෑමක් කළේය​. බටහිර රටවල් හැකි සැම විටම තමා විනාශ කිරීමට කුරුමානම් අල්ලන බව සෝවියට් දේශයට සපථ විය​.

ස්ටාලින් සෝවියට් දේශය කාර්මීකරණය කිරීම​


ස්ටාලින් 1928 දී සෝවියට් දේශයේ බලය තහවුරු කරගත් පසු ඔහු ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ හැකිතාක් ඉක්මනින් සෝවියට් දේශය කාර්මීකරණය කිරීමයි.

පළමුවන ලෝක යුද්ධයේදී රුසියානු හමුදා බටහිර රටවල, විශේෂයෙන්ම ජර්මන් හමුදාවට සාපේක්‍ෂව කාර්මික සහ තාක්‍ෂනික අතින් කෙතරම් දුර්වල තැනක පැවතුනේද යන්න තහවුරු විය​. ස්ටාලින් නිවැරදිව තීරණය කළේ නැවත් යුද්ධයක් ඇතිවුනහොත් තම පැවැත්ම තහවුරු කරගැනීමට නම් සෝවියට් දේශය කාර්මීකරණය අතින් බටහිර ජාතීන්ට සමාන තත්වයකට පැමිණිය යුතු බවයි.

ඒ වනවිට යුරෝපයේ ප්‍රධාන රටවල් අතරින් අඩුම කාර්මීකරණයක් තිබුනේ සෝවියට් දේශයටයි. ජර්මනිය සහ බ්‍රිතාන්‍යය ඊට වඩා ගව් ගණනක් ඉදිරියෙන් සිටියහ​.

මේ තත්වය නිවැරදි කිරීමට ස්ටාලින් යෝධ පස් අවුරුදු සැලසුම් ඉදිරිපත් කළේය​. මේ පස් අවුරුදු සැලසුම් වලින්  සෝවියට් දේශයේ නව කම්හල් සිය ගණනක් ඇති කළ අතර​, කම්කරුවන් සංඛ්‍යාව කිහිප ගුණයකින් ඉහළ දැමිනි.
 
මොස්කව් නගරයේ ලොරි නිෂ්පාදනය කරන කම්හලක්
මේ නව නාගරික කම්කරුවන්ට අවශ්‍යය තරම් ආහාර සැපයීම ප්‍රශ්නයක් වූ වුට ස්ටාලින් කළේ රුසියාවේ ගම්බද, විශේෂයෙන්ම සෝවියට් දේශයේ තිරිඟු මල්ල වූ යුක්‍රේනය සහ දොන් ප්‍රදේශය දැඩි මධ්‍ය පාලනයකට ලක් කිරීමයි.

මෙහිදී ඔහුගේ මූලික පියවරක් වූයේ සමූහ ගොවිපල ඇති කිරීමයි. ඉඩම් හිමි ගොවියන් ගේ ඉඩම් සමූහ අයිතියට පවරා ගෙන ඒවා සාමූහිකව වගා කළ අතර​, ධාන්‍යය අස්වැන්නෙන් කොටසක් අනිවාර්‍යයෙන් රජයට පවරාගෙන ඒවා නාගරික කම්කරුවන් ගේ පරිභෝජනය පිණිස යොදා ගන්නා ලදී.

සමූහ ගොවිපල ඇති කිරීම පිළිබඳ ප්‍රචාරක පෝස්ටරයක්

මෙහිදී ගැමියන්ට ප්‍රමානවත් තරම් ධාන්‍යය ඉතිරි නොවීම සහ අනිවාර්‍යය පවරා ගැනීම් නිසා ආදායම් අඩු වීමෙන් ඔවුහු දැඩි ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්හ​.

එමෙන්ම ඉඩම් සමූහ අයිතියට ගැනීමේදී විශාල පරිමාන ඉඩම් හිමියන් ගේ මෙන්ම කුලාකයන් ලෙස හැඳින්වුන සුළු ඉඩම් හිමියන් ගේ ඉඩම් ද සමූහ අයිතියට පත් කරන ලදී. ස්ටාලින් ගේ වචන වලින්ම මෙය හැඳින්වුනේ "පන්තියක් ලෙස කුලාකයන් වඳ කර දැමීම​" ලෙසිනි.

කුලාකයන් වඳ කර දමමු!

මේ ව්‍යාපාරයට එරෙහිව ගොවියන් ගෙන් විරෝධතා එල්ල වූ විට ස්ටාලින් තම අයෝමය හස්තය යොදවා ඒවා මර්ධනය කළේය​.

කාර්මීකරණයට එරෙහිව කිසිම බාධකයක් නොතිබිය යුතු බවත්, ඇතිවන සියළුම බාධාවන් කුමන හෝ ක්‍රමයකින් මර්ධනය කිරීම සාධාරන බවත් ස්ටාලින් ගේ අදහස විය​.

මේ අතර​, ස්වාභාවික සම්පත් වලින් අනූන සයිබීරියාවේ නව නගර සහ ජනපද ඇති කරන ලද අතර​, ඒ ඉඳිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ලද්දේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් ගේ වහල් ශ්‍රමයයි.


සයිබීරියානු ගුලාග් සිර කඳවුරක්

සමූහ ගොවිපල ව්‍යාපාරය සහ ධාන්‍යය පවරා ගැනීමේ නීති නිසා මිලියන ගණන් ගොවියන් සාගතයෙන් මරණයට පත් වූ අතර​, තම ඉලක්ක සපුරා ලීම සඳහා කම්කරුවන්ට ඉතාමත් දුෂ්කර තත්වයන් යටතේ සේවය කිරීමට සිදු විය​. බොහෝ විට පතල් කම්කරුවන් ගේ වැඩ දිනය පැය 16 හෝ 18 කින් සමන්විත විය​. මේ තත්වයන් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක් කළ වුන් ප්‍රතිවිප්ලවවාදී චෝදනා යටතේ එක්කෝ ඝාතනය කෙරිනි. නැතිනම් සයිබීරියාවට පිටුවහල් කෙරිණි.

 
සාගතයෙන් පීඩා විඳින යුක්‍රේනියානු ගොවියෝ
කෙසේ නමුත් ස්ටාලින් ගේ කාර්මීකරන වැඩ පිළිවෙල සාර්ථක විය​.

1928 සිට 1932 දක්වා වූ පළමු පස් අවුරුදු සැලසුම යටතේ සෝවියට් දේශයේ යකඩ නිෂ්පාදනය සහ ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය දෙගුණ වූ අතර යපස් නිෂ්පාදනය තුන් ගුණයක් විය​.

1933 සිට 1937 දක්වා වූ දෙවන පස් අවුරුදු සැලැස්ම යටතේ යකඩ සහ ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය නැවතත් දෙගුණ වන ලදී.

පස් අවුරුදු සැලසුම් යටතේ සෝවියට් දේශයේ කාර්මීකරනය​


නාසි වාදයේ නැගීම​


හිට්ලර් ජර්මනියේ බලයට පත් වීමත් සමඟම කාර්මීකරණ වැඩසටහන වඩා ඉක්මන් කළ යුතු බව ස්ටාලින් වටහා ගත්තේය​. හිට්ලර් තම "මෙයින් කාම්ෆ්" පොතේ සඳහන් කළ ආකාරයට ජර්මනියේ අභිලාෂය විය යුත්තේ නැගෙනහිර යුරේපයේ භූමිය අත්පත් කරගැනීමයි. බ්‍රිතාන්‍යය සහ ප්‍රංශය අප්‍රිකාවේ සහ ආසියාවේ ගොඩ නැංවූ ආකාරයේ යටත් විජිත අධිරාජ්‍යයක් ජර්මනිය නැගෙනහිර යුරෝපයේ ගොඩ නැංවිය යුතු බවත්, බ්‍රිතාන්‍යය සහ ප්‍රංශය ස්වදේශිකයන්ට සැලකූ අමානුෂික ආකාරයටම ජර්මනිය නැගෙනහිර යුරෝපයේ ස්ලාව් වරුන්ට සැලකිය යුතු බවත් හිට්ලර් ගේ අදහස විය​.

"ලෙබෙන්ස්.රෝම්" - ජනාවාස බිහිකිරීමේ භූමිය​

මීට අමතරව හිට්ලර් තම අංක එකේ දේශපාලන සතුරා ලෙස සැලකුවේ කොමියුනිස්ට් වාදයයි.

මේ නිසා හිට්ලර් ගේ නැගීමත් සමඟම ජර්මනිය සමඟ යුද්ධයක් අත ළඟ බව ස්ටාලින් වටහා ගත්තේය​.

වර්සේලිස් ගිවිසුම අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් ජර්මනිය තම යුධ ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම සහ චෙකොස්ලොවැකියාව ආක්‍රමනය කිරීම කෙරෙහි බ්‍රිතාන්‍යය සහ ප්‍රංශය අවධානය යොමු නොකළේ ජර්මනිය සමඟ ඇති වන යුද්ධයකින් සෝවියට් දේශය විනාශ වනු දැකීමේ ආශාව නිසාය​. ස්ටාලින් ද මේ බව නොදුටුවේ නොවේ.

දෙවැනි ලෝක යුද්ධය​


ජර්මනිය සමඟ යුද්ධය නොවැලැක්විය හැකි බව පෙනී ගිය විට ස්ටාලින් සෝවියට් දේශයේ යුධ ශක්තිය ඉහළ දැමීම ඇරඹීය​.

ජර්මනිය සහ සෝවියට් දේශය දෙරටම 1933 - 1940 කාලය තුල තම යුධ ශක්තිය ඉහළ දමා ගැනීමට උත්සුක වූ අතර​, දෙරටම තමා නිසි ලෙස සූදානම් වීමට ප්‍රථම අනෙකාගෙන් ආක්‍රමනයක් එල්ල වීම වැලැක්වීමට නැගෙනහිර යුරෝපයේ "බෆර් කලාප​" ඇති කර ගැනීමට උත්සහ කළහ​.

මේ අනුව 1939 දී මොලොටොව් - රිබන්ත්‍රොප් ගිවිසුම මගින් ජර්මනිය සහ සෝවියට් දේශය එකිනෙකාට පහර නොදීමේ එකඟතාවකට එලැඹියහ​.

ඉන්පසු ස්ටාලින් එස්තෝනියාව, ලැට්වියාව, ලිතුවේනියාව සහ නැගෙනහිර පෝලන්තය සෝවියට් දේශයට ඈඳා ගත් අතර​, ෆින්ලන්තය ඈඳා ගැනීමට කළ උත්සහය ව්‍යර්ථ විය​.

ජර්මනිය සහ සෝවියට් දේශය නැගෙනහිර යුරෝපයේ බලය පැතිරවීම​

කෙසේ වුවත් ජර්මනිය සහ සෝවියට් දේශය අතර සාර්ථකව බෆර් කලාපයක් ඇති කර ගැනීමට ස්ටාලින් සමත් විය.

මෙහිදී බෝල්කන් රටවල සෝවියට් ආක්‍රමනයට එරෙහිව ඇති වූ විරෝධතාවය අමානුෂික ලෙස මැඩ පවත්වන ලද්දේ දහස් ගණන් ඝාතනය කිරීමෙනි.

1940 වන විට සෝවියට් දේශය යුධ ශක්තිය අතින් සහ කාර්මික හැකියාව අතින් යුරෝපයේ අනෙක් රටවල් සමඟ කරට කර සිටින තැනකට ගෙන ඒමට ස්ටාලින්ට හැකි විය​.

එහි වැදගත් කම ඔප්පු වූයේ 1941 දී ජර්මනිය සෝවියට් දේශය ආක්‍රමනය කිරීමත් සමඟය​. ජර්මානු යුධ ශක්තිය හමුවේ සෝවියට් දේශය බිඳ වැටීමට ආසන්න තත්වයකට පත් වුවත්, රැල්ල ආපසු හැරවීමට සෝවියට් දේශය සමත් විය​.


බාබරෝසා මෙහෙයුම - ජර්මනිය සෝවියට් දේශය ආක්‍රමනය කිරීම

නමුත් මේ සඳහා මිල ගෙවන ලද්දේ මිලියන ගණනක මිනිස් ජීවිත වලින් සහ ගණනය කළ නොහැකි තරම් ධන විනාශයකිනි.

නමුත් ස්ටාලින් විසින් දමන ලද සෝවියට් පදනම බිඳ දැමීමට ජර්මානු ආක්‍රමනයට නොහැකි විය. එම ශක්තිමත් පදනම මත කෙටි කලකින් සෝවියට් දේශය ලෝක බලවතෙක්  ගේ තත්වයට පැමිනීමට සමත්විය​.

සෝවියට් T34 යුධ ටැංකි කර්ස්ක් සටනේ දී


නැවත බැලීම​


ස්ටාලින් ගේ පාලන සමය තුළදී මිය ගිය සෝවියට් වැසියන් ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 35.5ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

සයිබීරියාවේ ගුලාග් සිර කඳවුරු වලදී මිය ගිය ගණන - මිලියන 1
ඝාතනය කරන ලද දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් - මිලියන 0.5
1930-32 සාගතයෙන් මිය ගිය ගණන - මිලියන 5
වාර්ගික ශුද්ධ කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ ඝාතනය කළ ගණන - මිලියන 0.2
යුධ සමයේදී මිය ගිය සෝවියට් හමුදා සෙබළු ගණන - මිලියන 11
යුධ සමයේදී ජර්මන් හමුදා විසින් ඝාතනය කෙරුනු සෝවියට් වැසියන් ගණන - මිලියන  10
යුධ සමයේදී සාගතය සහ වෙනත් හේතු නිසා මිය ගිය සෝවියට් වැසියන් ගණන - මිලියන 6
යුධ සමයේදී ජර්මන් හමුදාවට සහය දීම නිසා සෝවියට් හමුදා විසින් ඝාතනය කෙරුණු සෝවියට් වැසියන් ගණන - මිලියන  1.7


ස්ටාලින් ගේ NKVD පොලිසිය මගින් ඝාතනය කළ යුක්‍රේනියනු ජාතිකයන්

සාගතයෙන් මියගිය යුක්‍රේනියානු ගොවියන්

සටනකින් මියගිය සෝවියට් හමුදා සෙබළුන් ගේ මළ සිරුරු
ජර්මන් හමුදා විසින් සෝවියට් වැසියන් ඝාතනය කිරීම​
ජර්මානු හමුදා භාරයට පත් සෝවියට් යුධ සිරකරුවන්

මේ අතිවිශාල මනුෂ්‍යය සංහාරයෙන් කොටසකට ස්ටාලින් ඍජුවම වග කිවයුතු අතර කොටසක් ඔහුගේ පාලනයෙන් තොරව සිදු වූ ඒවා ය​.

කෙසේ නමුත්, 1928 සහ 1945 අතර කාලයේදී සෝවියට් දේශය මුහුණ දුන් අසාමාන්‍යය දේශපාලන තත්ව යටතේ සෝවියට් දේශයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට නම් කළ යුතු දේ ස්ටාලින් නිවැරදිව වටහා ගත් අතර​, ඒ අරමුණ කරා ගමන් කිරීමේදී එල්ල වූ සියළු බාධා පොඩි පට්ටම් කර දැමීමට ඔහු කටයුතු කළේය​. එහිදී ගෙවීමට සිදු වන මිල හෝ සිදු වූ විනාශය ස්ටාලින් ගේ සැලකිල්ලට ලක් නොවීය​.

ඔහුට වැදගත් වූ එකම කරුණ සෝවියට් දේශයේ පැවැත්මයි. ඊට එල්ල වූ අභියෝගය නූතන ඉතිහාසයේ කවර රාජ්‍යය නායකයෙක්ට වත් එල්ල නොවූ තරම් දැවන්ත එකක් විය​. එම අහියෝගය ජය ගැනීමේ ලා ඔහු අති සාර්ථක විය​.

1928 දී ඔහු භාරගත් පසුගාමී දුර්වල දිළිඳු රාජ්‍යය වෙනුවට 1953 දී ඔහු මිය යන විට තිබුනේ සුපිරි ලෝක බලවතෙකි. සෝවියට් වැසියන් ගේ ජීවන තත්වය විශාල වශයෙන් ඉහළ නැංවීමටත්, සියළුම අංශයන් ගෙන් සෝවියට් දේශය ලෝකයේ ඉහළම තැනකට ගෙන ඒමටත් ඔහු සමත් විය​.

සෝවියට් දේශයේ පාසැලක්

ස්ටාලින් අසමත් වූයේ නම්, ජර්මානු ආක්‍රමනය සාර්ථක වූයේ නම්, රටක් වශයෙන් සෝවියට් දේශයේ පැවැත්ම අවසන් වන්නට තිබූ අතර​, රුසියානුවන් ඇතුළු විවිධ ජන වර්ග වලට අයත් සෝවියට් වැසියන් ගේ ඉරනම ඉතාමත් ඛේදජනක එකක් වන්නට තිබිනි.

ලෙනින්.ග්‍රාද් සටනේදී ජර්මානු බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වූ නිවස ඉදිරිපිට හඬා වැටෙන මහළු කාන්තාවක්


ඒ සඳහා ගෙවූ මිල ඊට වටිනා එකක් ද යන්න සහ සමස්තයක් වශයෙන් ස්ටාලින් නිසා සෝවියට් දේශයට සිදු වූයේ යහපතක් ද විනාශයක් ද යන්න ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතුය​.